Ασφάλεια Κεφαλαίων

 

Η προστασία των πελατών μας είναι μία από τις βασικότερες αξίες μας. Η εταιρεία συμμορφώνεται και διέπεται από την Οδηγία για τις Ευρωπαϊκές Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID) και είναι εξουσιοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Άδεια αριθ. 334/17).

Η διασφάλιση των κεφαλαίων, οι απαράμιλλοι όροι συναλλαγών, και η υποστήριξη των πελατών, αποτελούν τους κυριότερους στόχους της ArgusFX.

Τόσο η πλατφόρμα συναλλαγών, όσο και οι υπηρεσίες που παρέχονται, έχουν κερδίσει πολυάριθμα βραβεία τυγχάνοντας έτσι παγκόσμιας αναγνώρισης.

Συνεπώς οι πελάτες μας, μπορούν να είναι βέβαιοι ότι τα κεφάλαια τους φυλάσσονται με τρόπο ασφαλές, καθώς τηρούνται όλοι οι κανόνες που διαφυλάσσουν τη διαύγεια και την ακεραιότητα στον τρόπο φύλαξης τους.

client deposit is safe

Λογαριασμοί πελατών σε Διεθνείς και Τοπικές Τράπεζες

Οι Τραπεζικές και συναλλαγματικές υπηρεσίες προσφέρονται μέσω Διεθνών και Τοπικών Τραπεζών, καθώς και άλλους τραπεζικούς οργανισμούς. Σημειώνεται ότι, οι προαναφερθείσες τράπεζες, είναι εντελώς ανεξάρτητες με τις λειτουργίες της ArgusFX.

Διαχωρισμός Κεφαλαίων

Η ArgusFX διατηρεί ξεχωριστούς λογαριασμούς προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα κεφάλαια των πελατών είναι πλήρως διαχωρίσμένα. Οι λογαριασμοί πελατών έχουν την απαιτούμενη κωδικοποίηση για να διασφαλίζεται ότι αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς των πελατών. Τα κεφάλαια των πελατών που κατατίθενται στην ArgusFX, είναι πλήρως διαχωρισμένα εφαρμόζοντας αυστηρές πολιτικές και διαδικασίες, οι οποίες παρακολουθούνται και αξιολογούνται τόσο από εξωτερικούς όσο και από εσωτερικούς ελεγκτές, όπως ο οίκοι Ernst & Young και η KPMG.

Προστασία από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Η ArgusFX μεταχειρίζεται όλους τους πελάτες ως ιδιώτες πελάτες, με σκοπό την παροχή υψηλότερης προστασίας. Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα αποζήμιωσης μέσω του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών, σε περίπτωση αδυναμίας/ αποτυχίας του μέλους να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις

Διαχείριση Κινδύνου

Η πλατφόρμα συναλλαγών της ArgusFX, παρέχει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης κινδύνου που διασφαλίζει ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών των πελατών, δεν θα είναι ποτέ αρνητικά.

Risk Warning:CFDs are complex leveraged products and involve a high level of risk. 63% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should ensure that you understand the risks involved and that you can afford the possible risk of losing all your money. Seek independent advice if necessary.

Economic Calendar

View Full Calendar